Este COVID-19 judecata lui Dumnezeu pentru lume? Încă mai judecă Dumnezeu națiunile în vremea Noului Testament prin ciume, viruși sau boli? Aceasta este o întrebare care apare în mintea multor creștini și pastori în perioadele primejdioase. Judecă Dumnezeu națiunile pentru că au mers poate prea departe în păcatele lor atunci când au legalizat avortul, homosexualitatea și căsătoriile de același sex? Oare Dumnezeu trimite aceste boli pentru ca oamenii să se uite la cer și să se întoarcă la El? Mulți păstori încearcă să explice aceste fenomene globale cu expresii de genul: „Dumnezeu Însuși nu a trimis această boală, dar El este implicat cumva în modul în care această boală se va desfășura în lume și în efectele sale asupra lumii” sau „Dumnezeu este în cele din urmă în control” sau „Dumnezeu este suveran” sau „Dumnezeu a permis să se întâmple aceasta pentru a ne învăța ceva” sau „Dumnezeu are un plan misterios prin asta”. Însă, implicația și presupunerea de bază sunt mereu aceleași: Dumnezeu uneori judecă națiunile prin ciumă și aceasta este în voia Sa suverană. Este oare adevărat acest lucru în Noul Testament? NU, NU ESTE ADEVĂRĂT CU NICI UN CHIP. DUMNEZEU NU MAI JUDECĂ NAȚIUNILE PRIN CIUMĂ, mai ales după moartea lui Isus Cristos pe cruce. Dumnezeu nu trimite ciume pentru a-i forța pe oameni să-L iubească. Aceasta ar face din El o persoană egocentrică și narcisistă, care caută glorie și adorație cu orice preț și El nu este așa. Diavolul pe de altă parte este așa. Dumnezeu nu provoacă niciodată pandemii pentru ca El să obțină glorie de la oameni. Diavolul provoacă toate bolile, dar Dumnezeu primește glorie atunci când noi, creștinii, le mustrăm și venim împotriva acestor boli cu vindecare în numele lui Isus. Dumnezeu nu creează circumstanțe rele, și nici nu face rău oamenilor, pentru ca mai târziu, tot El să poată primi gloria din acele circumstanțe. Singurul motiv pentru care Dumnezeu a judecat vreodată națiunile, mai ales în Vechiul Testament, înainte de Cristos, a fost din necesitate, din cauza dreptății și judecății Sale. Biblia spune că plata păcatului este moartea (Romani 6:23) și, din cauză că nimeni nu plătise încă pentru păcatele națiunilor, Dumnezeu a judecat uneori acele păcate prin diferite pedepse. Însă, când Isus Cristos a murit pe cruce în urmă cu 2000 de ani, El a fost judecat pe deplin pentru toate păcatele ÎNTREGII LUMI din trecut, prezent și viitor. Singurul păcat pentru care oamenii mai sunt condamnați în era Noului Testament este păcatul de a nu crede în Isus Cristos, păcatul de a nu accepta plata și judecata pentru păcatele lor. Însă, pedeapsa și judecata pentru acest singur păcat este a doua moarte, lacul de foc. Judecata pentru acest păcat este amânată până după a doua venire a lui Isus, la judecata de la marele tron ​​alb. Biblia mai spune că Isus Însuși, care avea tot dreptul să judece și să condamne lumea pentru că era complet sfânt, nu a venit în lume pentru a condamna lumea, ci pentru a salva lumea:

Ioan 3:17 (NTR) 17 Căci Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.

Observați în versetul următor cine este condamnat: cei care nu cred în El și aceia sunt deja condamnați și judecați și își așteaptă pedeapsa la sfârșitul timpurilor:

Ioan 3:18 (NTR) 18“Cel ce crede în El nu este judecat; însă cel ce nu crede a şi fost judecat, pentru că nu a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.

2 Tesaloniceni 1:7-10 (NTR) 7…atunci când Se va arăta din cer Domnul Isus cu îngerii Lui puternici, 8într-o flacără de foc, pentru a-i pedepsi pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi pe cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus. 9 Ei vor suferi pedeapsa distrugerii veşnice şi vor fi despărţiţi de prezenţa Domnului şi de slava puterii Lui, 10 în ziua aceea, când El va veni să fie proslăvit de către sfinţii Săi şi admirat de către toţi cei ce au crezut; căci mărturia noastră faţă de voi a fost crezută.

Pasajul de mai sus nu spune nimic că Dumnezeu pedepsește lumea pentru imoralitate sexuală, crime, avort sau orice alt păcat individual. Însă, El va pedepsi lumea doar pentru UN SINGUR PĂCAT: neacceptarea Evangheliei, a plății pentru păcatele lumii. Așa că acum din moment ce Dumnezeu a judecat toate păcatele prezente ale lumii (inclusiv avorturile legalizate și căsătoriile de același sex) în moartea lui Isus Cristos, El nu mai judecă lumea pentru păcatele ei prin ciumă sau boli. Asta ar însemna o dublă judecată. A spune că o anumită calamitate este judecata lui Dumnezeu pentru lume sau pentru o anumită națiune din cauza unor păcate este o afirmație anticristică, deoarece aceasta înseamnă că jertfa lui Isus nu a fost suficientă pentru a satisface mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului.

Haideți să ne mai uităm la câteva pasaje din Biblie referitoare la judecata lui Dumnezeu care cred că vor distruge orice urmă de îndoială că Dumnezeu mai judecă din când în când națiunile pentru păcatele lor prin pandemii și calamități de tot felul în era Noului Testament până la a doua venire a lui Isus.

Luca 13:1-5 (NTR)

1În acea vreme au sosit unii şi I-au istorisit lui Isus despre galileenii al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor.

2El le-a răspuns: „Credeţi că acei galileeni au fost mai păcătoşi decât ceilalţi galileeni, pentru că au suferit aceste lucruri?

3Vă spun că nu! Dar dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri într-un fel asemănător!

4Sau credeţi că acei optsprezece peste care a căzut turnul Siloamului şi i-a omorât au fost mai vinovaţi decât toţi ceilalţi oameni care locuiesc în Ierusalim?

5Vă spun că nu! Ci dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri într-un fel asemănător!“

Observați în pasajul de mai sus că atunci când Isus primește de la niște oameni aceste rapoarte tragice (în cazul acesta un masacru și o clădire care s-a dărâmat peste niște oameni), Isus le percepe imediat gândurile și presupunerile pe care le aveau în inimă cu privire la motivul pentru care s-au întâmplat aceste lucruri și le contracarează imediat. Și ei ca și majoritatea oamenilor de astăzi gândeau în felul următor: Dumnezeu a îngăduit ca acei oameni să fie omorâți de Pilat din cauza păcatelor lor prea multe. În cazul prăbușirii turnului Siloamului la fel Dumnezeu a permis să se întâmple acel lucru tragic din cauza multitudinii păcatelor lor. Nu sună acest exemplu familiar? Când turnurile World Trade Center au fost distruse pe 11 septembrie 2001, oare nu tot așa a gândit o lume întreagă, că Dumnezeu judecă sau pedepsește America pentru păcatele ei? Cum răspunde Isus la ambele cazuri? ”Aveți impresia că oamenii aceia au fost mai păcătoși ca voi și că Dumnezeu nu i-a mai suportat?” Categoric nu. Dacă nu vă pocăiți (vedeți, acum e vremea pocăinței), toți veți pieri la fel. Când? La judecata de apoi.

Ioan 5:22 (NTR)

22Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului.

Cred că acest pasaj din Ioan 5:22 este foarte clar: Dumnezeu, Tatăl nu judecă pe nimeni, nici acum și nici în viitor. Toată judecata i-a dat-o Fiului Său, Isus Cristos. Dar haideți să vedem cum judecă Fiul.

Ioan 12:47-48 (NTR)

47Iar dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea.

48Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă.

Uitați ce spune acest pasaj că dacă cineva aude cuvintele lui Isus și nu le crede sau nu le păzește, Isus nu Îl judecă. De ce? Pentru că Isus nu a venit să judece lumea acum, ci să o salveze. Cine o să judece lumea și când? Cuvântul lui Isus o să judece lumea în ziua de pe urmă.

Romani 2:5 (NTR)

5Dar, din cauza încăpăţânării tale şi a inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie în ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu,

Cui vorbește Pavel în acest pasaj de mai sus? Celor mai păcătoși oameni descriși în capitolul precedent Romani 1:18-32 care includeau homosexualii și tot felul de urăciuni și nedreptăți. Aceștia nu sunt pedepsiți acum în acest veac, ci ei își adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei când se va arăta dreapta judecata a lui Dumnezeu, adică la judecata de apoi.

Luca 2:14 (NTR)

14„Slavă lui Dumnezeu în înălţimi şi pace pe pământ, între oamenii peste care se odihneşte bunăvoinţa Lui!“

La nașterea lui Isus, îngerii au cântat despre faptul că bunăvoința lui Dumnezeu se odihnește peste oameni acum în acest veac. Mai târziu, Isus Însuși vorbește despre chemarea Sa:

Luca 4:18-19 (NTR)

18„Duhul Domnului este peste Mine, căci El M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El M-a trimis să vestesc celor captivi eliberarea şi orbilor – căpătarea vederii, să-i eliberez pe cei asupriţi

19şi să vestesc anul de îndurare al Domnului!“

Isus a venit să aducă vești bune, să elibereze pe oameni, să-i vindece și să vestească anul de îndurare al Domnului. Ce este acest an de îndurare? Cu siguranță nu e vorba doar despre un an literal, ci despre o perioadă mai lungă de îndurare a Domnului. Oare mai suntem încă în acel an de îndurare al Domnului? Desigur că da. Isus preia aici cuvintele profetului Isaia de la capitolul 61 și se oprește intenționat la anul de îndurare fără să menționeze și ziua răzbunării lui Dumnezeu, pentru că aceea nu a venit încă:

Isaia 61:1-2 (NTR)

1 „Duhul Stăpânului Domn este peste Mine, căci Domnul M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El M-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc celor captivi eliberarea şi celor legaţi – izbăvirea,

2să vestesc anul de îndurare al Domnului şi ziua răzbunării Dumnezeului nostru,

Mai departe, în faimosul pasaj Ioan 3:16, care încă este valabil pentru astăzi, putem vedea dragostea nemărginită a lui Dumnezeu și dorința lui pentru oameni astăzi:

Ioan 3:16 (NTR)

16Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.

Dacă îți spun că te iubesc dar mai târziu îți trimit și un virus ca să îți vină mințile în cap, are oare acest lucru vreo logică?

2 Corinteni 5:19 (NTR)

19anume acela că Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, nemaiţinând în seamă păcatele oamenilor, şi ne-a încredinţat nouă Cuvântul împăcării.

Ce verset puternic! În primul rând, în acest timp Dumnezeu nu ține în seamă păcatele oamenilor. Aceasta nu înseamnă că ele sunt trecute cu vederea fără credința în Isus Cristos, ci pur și simplu Dumnezeu nu se preocupă acum de păcatele care se petrec astăzi în lume. Nu le ia în considerare și nu le impută lumii acum. În al doilea rând, nouă credincioșilor nu ne-a încredințat cuvântul judecății, ci Cuvântul împăcării.

Matei 28:19-20 (NTR)

19Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt

20şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului!“

Acest mandat de a predica evanghelia și de a face ucenici din toate neamurile este încă în vigoare până la sfârșitul veacului. Dumnezeu nu îi urăște pe cei pierduți. O dată și eu și tu eram pierduți. În ce veac suntem? Cel al mâniei sau cel al predicării Evangheliei? Foarte mulți oameni spun că acest virus îi va trezi pe oameni. Poate. Sunt multe lucruri care îi trezesc pe oameni, însă aceasta nu înseamnă că Dumnezeu le-a trimis sau ca El le va folosi să trezească pe cineva. Dumnezeu nu l-a trimis pe fiul risipitor să trăiască cu porcii, dar trăirea cu porcii l-a trezit. Dumnezeu nu i-a facut acel lucru, ci și l-a făcut singur cu mâna lui. Așa că multe lucruri care se întâmplă în lume au potențialul să te trezească, să te facă să gândești. Dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu a trimis acele lucruri. Apoi, amenințarea și frica nu sunt cele care aduc pe oameni la pocăință, ci bunătatea lui Dumnezeu:

Romani 2:4 (NTR)

4Sau dispreţuieşti bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări şi nu-ţi dai seama că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?

Când Isus i-a trimis pe ucenici în lume să predice evanghelia, de ce nu spune oare că va trimite cu ei și niște viruși ca să îi sperie pe oameni și să îi facă să se pocăiască? Dacă aruncăm o privire în grădină Eden, putem observa că Dumnezeu nu i-a îngăduit și nici nu i-a permis lui Adam să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Însă i-a îngăduit și i-a permis să mănânce din toți ceilalți pomi din grădină, inclusiv pomul vieții.

1 Ioan 3:8 (NTR)

8Cel ce trăieşte în păcat este de la diavolul, pentru că diavolul păcătuieşte de la început. Tocmai pentru aceasta a fost arătat Fiul lui Dumnezeu: ca să distrugă lucrările diavolului.

Avem patru lucruri de observat în 1 Ioan 3:8 –

  1. Există un diavol
  2. Acest diavol are niște lucrări
  3. Lucrările lui sunt vrednice de distrugere
  4. Isus a venit tocmai să distrugă acele lucrări

Dacă Dumnezeu este Cel care a trimis virusul, atunci ce mai vine de la diavol? Sau diavolul e în vacanță la plajă?

Ioan 10:10 (NTR)

10Hoţul nu vine decât ca să fure, să înjunghie şi să distrugă. Eu am venit ca ele să aibă viaţă şi s-o aibă din abundenţă.

Ce face acest virus? Fură economia noastră, omoară oameni, distruge vieți, afaceri și familii. Acestea nu sunt de la Dumnezeu. Noi, biserica lui Cristos, avem autoritatea de a sta împotriva acestui virus. Însă dacă am fost poluați cu învățătură greșită, această teologie paralizează biserica, ne pune într-o poziție de pasivitate și redefinește credința în soartă: ”ce va fi, va fi, Dumnezeu e în control”. Dumnezeu nu e în control.

Virușii sunt parte din natura căzută a lumii. Dumnezeu nu este autorul ciumelor în Noul Testament. Diavolul este întotdeauna cel care trimite toate ciumele, bolile și epidemiile. Orice pandemie, virus sau sterpiciune este o lucrare a întunericului. Fiul Omului S-a manifestat în lume pentru a distruge lucrările întunericului (1 Ioan 3:8). Ba mai mult, El le-a dat creștinilor același mandat de a vindeca bolnavii, a învia morții și a scoate demonii (Matei 10:8; Luca 10:19). Creștinii ar trebui să vină împotriva oricărei pandemii și să o distrugă în Numele lui Isus. Când Isus a fost pe pământ, Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, și El s-a dus să facă bine oamenilor și să-i vindece pe toți CEI CARE ERAU SUB PUTEREA DIAVOLULUI, pentru că Dumnezeu era cu El (Faptele Apostolilor 10:38). Așa cum este Cristos, așa suntem și noi, creștinii, în această lume (1 Ioan 4:17). În perioadele de pandemie, noi ca și creștini, trebuie să fim 100% siguri că nici o pandemie nu este în voia lui Dumnezeu pentru lume. Altfel, nu putem avea credință completă pentru vindecare, în timp ce credem că Dumnezeu a dorit acea boală. Sunt două lucruri contradictorii și de asta mereu vom avea îndoiala în mintea noastră cu privire la vindecare. Ar trebui să spunem lumii tare și răspicat că DIAVOLUL este AUTORUL PANDEMIEI, nu Dumnezeu. Dumnezeu îi iubește pe oameni atât de mult încât a oferit deja și soluția prin vindecarea în sângele lui Isus Cristos, chiar dacă poate ei nu doresc să primească mântuirea păcatelor lor. Dumnezeu va vindeca pe oricine vine la El pentru vindecare, pentru că El este dragoste. Chiar și lumea caută remedii pentru viruși și vaccinuri, cu atât mai mult Dumnezeu dorește să vindece oamenii!!! În aceste vremuri, ar trebui să ne ridicăm în credință și să fim o mărturie vie a puterii lui Dumnezeu, alungând orice teamă, respingând orice virus de la noi înșine prin legea Duhului de viață în Cristos Isus și vindecându-i pe cei afectați de orice virus. Noi, ca și creștini, avem, de asemenea, responsabilitatea și autoritatea de a mustra orice virus la nivel global în Numele lui Isus, de a porunci stoparea în răspândirea lui și de a-l blestema să moară din rădăcină. Avem responsabilitatea de a domni în viață în această lume din tărâmul spiritual (Romani 5:17) și de a nu permite diavolului să facă tot ceea ce vrea. Dumnezeu nici nu învață oamenii prin boli. A afirma că Dumnezeu folosește boala pentru a-i învăța pe oameni ceva înseamnă a spune că boala este Duhul Sfânt sau că Duhul Sfânt este spiritul infirmității. De ce? Pentru că Biblia spune la Ioan 14:26 că atunci când vine Duhul Sfânt, El ne va învăța toate lucrurile. Duhul Sfânt ne va învăța totul și nu boala. Dumnezeu nu folosește ajutoare ca boala, ci Ajutorul, Duhul Sfânt.

Ioan 14:26 (Cornilescu) 26Dar Mângâietorul [Ajutorul], adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

 

Descarcă mesaj audio

Puteți asculta mesajul audio (sau îl puteți descărca) în care este inclus articolul de mai sus aici: Pandemiile NU SUNT judecata lui Dumnezeu

0
Ne-ar place să știm gândurile tale, te rugăm să comentezi.x
Noi folosim cookies pentru a îți oferi cea mai bună experiență posibilă pe site-ul nostru. Prin continuarea utilizării acestui site, ești de acord să folosești cookie-urile noastre.
Accept
Resping
Politică de confidențialitate